Labas, Svečias. Prašome prisijungti arba užsiregistruoti. Did you miss your activation email?
Registracijos susitarimas

PAGRINDINËS AUDI KLUBO TAISYKLËS


•   Asociacija – Lietuvos Audi Klubo asociacija, kodas 300522567, tinklapio adresas www.audiklubas.com
•   Forumas – Interneto forumas, pasiekiamas adresu www.audiklubas.com/forumas, priklausantis Lietuvos Audi Klubo asociacijai, prižiūrimas ir kontroliuojamas jos įgaliotų asmenų.
•   Forumo administracija (toliau Administracija) – Lietuvos Audi Klubo asociacijos valdybos narių įgalioti asmenys, paskirti prižiūrėti ir kontroliuoti Forumą. Skirstomi į administratorius, svetainės moderatorius, bei moderatorius.
•   Potemė – tema, sukurta tam tikroje klasifikuotoje Forumo skiltyje (temoje).
•   Profilis – kiekvieno registruoto forumo dalyvio nustatymų langas, pasiekiamas paspaudus meniu punktą „Profilis”.
•   Teršimas – Forumo piktybinis teršimas įvairaus tipo reklaminiais pranešimais, piktybinis itin senų Forumo subtemų prikėlimas, piktybinis beprasmių pranešimų rašymas įvairiose Forumo subtemose ir kt.
•   – asmeninės žinutės, dar vadinamos PM (private message)

1. BENDROSIOS TAISYKLËS, SANKCIJOS


1.1 Administracija gali pakeisti šias taisykles atskirai neįspėdama kiekvieno Forumo nario apie pakeitimus. Šios taisyklės, o taip pat ir visi būsimi jų papildymai ar pakeitimai pradeda galioti nuo oficialaus jų paskelbimo šioje Forumo temoje.

1.2 Forumo taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, jas pažeidus vartotojai bus įspėjami arba jiems uždraudžiama prieiga pagal šią tvarką:
   1.2.1 Pirmas įspėjimas
   1.2.2 Pakartotinis įspėjimas
   1.2.3 Gavus trečią įspėjimą Administracija apribos vartotojo prieigą prie Forumo. Draudimo terminas ir būdas parenkamas Administracijos nuožiūra.
   1.2.4 Prieigos draudimo terminui pasibaigus, Forumo narys vėl gali dalyvauti Forume savo teisėmis, tačiau jei nors kartą vėl piktybiškai pažeis numatytas taisykles – prieigos draudimas gali būti pratęstas ilgesniam ar neribotam laikui, o ypatingais atvejais – paskyra gali būti ištrinta visam laikotarpiui.

2. REGISTRACIJA

2.1 Forume registracija yra nemokama. Tik registruoti Forumo nariai matys visas temas ir pranešimus, galės dalyvauti diskusijose, kurti subtemas numatytose temose, užduoti klausimus ir naudotis kitomis Administracijos numatytomis privilegijomis.  Neužsiregistravę Forume, vartotojai gali matyti tik bendro pobūdžio temas, jiems neleidžiama dalyvauti diskusijose, bei kurti potemių.

2.2 Jūsų elektroninio pašto adresas, kurį naudojate registruodamiesi turi būti tikras ir galiojantis. Savo Profilyje galite nustatyti, ar šis adresas bus rodomas kitiems forumo nariams. Administracija garantuoja šio adreso konfidencialumą. Administracija pasilieka teisę naudoti Forumo narių elektroninio pašto adresus bendro pobūdžio pranešimų, susijusių su Forumo ir Asociacijos veikla ir informacija apie planuojamus renginius, siuntimui.

2.3 Draudžiama registruotis prasmės neturinčiais vartotojų vardais (pvz. 59o13GF45), vartotojas bus įspėtas, jei įspėjimas bus ignoruojamas - anketai prieiga bus uždrausta. Draudžiama vartotojo vardu pasirinkti necenzūrinius žodžius ir išsireiškimus, taip pat tinklapių adresus, elektroninio pašto adresus ir bet kokią kitą reklaminio pobūdžio informaciją. Iškilus ginčams, lemiamą sprendimą priima Administracija.

2.4 Draudžiama registruotis vizualiai panašiais vartotojo vardais į jau esamus.

2.5 Administracija toleruoja tik aktyvius Forumo narius.

2.6 Forumo nario anketoje būtinai turi būti nurodytas nario slapyvardis, miestas, kurį atstovauja, turimas automobilio modelis, egzistuojantis ir veikiantis jūsų asmeninis elektroninio pašto adresas, tikra jūsų gimimo data. Pasitvirtinus informacijai, kad duomenys neteisingi – Administracija gali nurodyti atlikti pataisymus. Nepaisant Administracijos nurodymų, Administracijos sprendimu, anketa gali būti pašalinta.

2.7 Forumas skirtas tik Asociacijos ir Audi tematikai.

3. ŽINUTËS, TEMOS, PRANEŠIMAI

3.1 Forume diskusijų potemės turi atitikti nustatytą konkrečios temos struktūrą. Potemių pavadinimuose turi būti glaustai apibūdinta žinutės esmė. Potemės turi būti kuriamos aiškios ir konkrečios, potemės abstrakčiu pavadinimu (pvz.: "padėkit", "Audi problema" "Gedimas" "Pasiūlymas") bus trinamos be perspėjimo, o nariui bus paskirtas įspėjimas.
Tinkami potemių pavadinimai bus nurodyti kiekvienoje konkrečioje Forumo temoje.

   3.1.1 Kuriant naują potemę techninėse temose privaloma nurodyti potemės pavadinime automobilio modelį, darbinį tūrį ir galingumą (kW), (pvz.: A6 2.5TDI 103kW ......; A6 2.8 142kw ......). Nenurodžius informacijos apie automobilį, potemė gali būti trinama be atskiro perspėjimo.

3.2 Beprasmių, reklaminių, žinučių ne į temą rašymas nėra toleruojamas.
Reklaminės žinutės, taip pat pasikartojančios žinutės per įvairias potemes, žinučių rašymas viena po kitos iš eilės (išskyrus citavimo atvejus) – laikoma teršimu ir tokiems nariams prieiga prie Forumo gali būti apribota.

3.3 Prieš kuriant naują potemę narys turi įsitikinti, ar ji atitinka temos ir pačio Forumo tematiką ir ar nario kuriama potemė dar nebuvo aptarta atitinkamose Forumo temose. Šiam tikslui pasiekti Forume yra įdiegta paieška.

3.4 Draudžiama kurti tas pačias potemes skirtingose temose. Jei narys suklydo ir sukūrė potemę ne toje temoje, kurioje derėtų, dubliuoti jos negalima, nes tai gali būti traktuojama kaip teršimas ir nario potemė gali būti ištrinta. Jei įvyko klaida, AŽ pagalba narys turi susisiekti su Administracija - jie perkels potemę į teisingą temą.

3.5 Kuriamos potemės turi būti susijusios su AUDI gamintojo automobiliais. Draudžiama kurti potemes diskusijoms apie kitų gamintojų automobilius.

3.6 Draudžiama kurti pranešimus, kuriuose būtu grubių, necenzūrinių, įžeidžiančio turinio, žeminančių kitus Forumo narius, žodžių - autoriai bus griežtai įspėjami. Nepaisantiems įspėjimų nariams prieiga prie Forumo bus apribota. Bandantiems apeiti automatinę cenzūravimo sistemą ir nesilaikantiems bendrosios etikos taisyklių, bus skiriami įspėjimai, nepaisantiems įspėjimų prieiga bus ribojama.

3.7 Žinučių šalinimas atliekamas Administracijos sprendimu be atskiro vartotojų perspėjimo, pakartotinai pažeidus temos ir Forumo taisykles, vartotojams bus apribotos teisės. Teisių ribojimas gali būti nuo draudimo redaguoti savo pranešimus ir AŽ siuntimo galimybės draudimo, iki visiškos prieigos prie Forumo draudimo.

3.8 Pasikeitus diskusijos temai - būtina pradėti naują potemę, o diskusijai išsirutuliojus iki asmeniškų reikalų tarp dviejų ar kelių dalyvių - BÛTINA pereiti į asmeninius susirašinėjimus. Asmeninių santykių aiškinimaisi Forume yra netoleruojami, tokia potemė bus rakinama, o nariai bus įspėjami.

3.9 Draudžiama kritikuoti ir/ar kitaip kenkti juridinių asmenų vardui (servisams, įmonės, parduotuvės ir k.t.), neturint konkrečių faktinių įrodymų. Asociacija ir Administracija neatsako už asmenų išsakytas asmenines nuomones.

3.10 Potemių pavadinimai didžiosiomis raidėmis yra draudžiami. Dažni teksto paryškinimai, rašymas didžiosiomis raidėmis laikomas pakeltu tonu, todėl dažnas šių priemonių naudojimas, yra laikomas nepagarba kitiems Forumo nariams. Šis punktas netaikomas skelbiant Asociacijai ar Forumo bendruomenei svarbią informaciją.

3.11 Kilus įtarimui, kad narys Forume rašo dviem ar daugiau vartotojų paskyrų ir tą patvirtinus sutampančiais IP adresais, Administracija pasilieka sau teisę sutampančias paskyras blokuoti, uždraudžiant jiems prieigą prie Forumo.

3.12 Forume paisoma tolerancijos ir pagarbos principų, negalima peikti vieno ar kito produkto, asmens, automobilio, modelio, markės ir t.t. neturint faktinių įrodymų. Vertinant kitų Forumo narių transporto priemones, Forume netoleruojami įžeidinėjimai ar nenormatyvinė leksika. Tokie nariai bus įspėjami, nereaguojantiems į įspėjimus nariams prieiga bus apribota.

3.13 Forume draudžiamos žinutės, potemės apie svaigalus, nusikalstamą veiką, korupciją, netoleruojamos grasinančio pobūdžio žinutės.

3.14 Forume draudžiama skelbti bet kokią LR teisės aktais draudžiamą ar ribojamą tekstinę ar vaizdinę informaciją.

3.15 Administracija neprisiima atsakomybės už informacijos Forume teisingumą, taip pat neprisiima atsakomybės už galimai patirtą žalą, tokią informaciją naudojant.

3.16 Forume potemės kuriamos, pranešimai rašomi, bei kita informacija talpinama lietuvių kalba ir naudojant lietuvių kalbos raidyną.
3.17 Skelbiant naujienas, pranešimus atitinkamose temose - nurodykite informacijos šaltinį. Publikuojant užsienio kalba pateiktą informacija, prašome nurodyti tik informacijos adresą.
3.18 Potemės ir žinutės su nuorodomis į bet kokio tipo balsavimą ar apklausą ne Asociacijos tinklapiuose norint pasinaudoti Forumo narių balsais bet kokiu tikslu, yra draudžiamos.


4.REKLAMA, PROFILIAI, ANKETOS

4.1 Forumo nario profilyje, be Administracijos leidimo draudžiama bet kokio tipo reklaminė juridinių asmenų informacija
4.2  Neleidžiama narių parašuose naudoti nuotraukų ar kitų vaizdinių, kurių aukštis didesnis nei 60 taškų (pikselių). Administracijos nurodymu tokią informaciją privaloma pašalinti. Asmenims, nepaisantiems Administracijos nurodymų, gali būti apribojama prieiga prie Forumo, o informacija pašalinta be atskiro perspėjimo.

4.3 Forume be atskiro Administracijos leidimo draudžiamos visos juridinių asmenų reklaminės temos ir skelbimai turgaus bei kitose temose. Fiziniams asmenims šis punktas netaikomas, išskyrus atvejus kai iš paslaugų ar prekybos daromas verslas ar kitaip gaunamos pastovios pajamos.
 

Jūs sutinkate, naudodami šį forumą, kad nerašysite neteisingos, įžeidžiančios, netikslios, užgaulios, vulgarios, bjaurios, nešvankios, šventvagiškos, seksualiai orientuotos, grasinančios, pažeidžiančios žmogaus privatumą, suaugusiųjų medžiagos ar kitaip pažeidžiančios bet kokiam tarptautiniui ar Jungtiniu Valstijų federaliniam įstatymui informacijos. Jūs taip pat sutinkate nerašyti jokios autorinėmis teisėmis saugomos medžiagos, nebent jums priklauso autoriaus teisės ar turite raštišką sutikimą iš autorių teisių saugomos medžiagos savininko. Šiukšlinimas, rašymas be perstojimo tą patį, reklamavimas, grandininiai laiškai, piramidžių schemos ir raginimas nusižengti taisyklėms yra draudžiami šiame forume.

Atkreipkite dėmesį, kad tinklapio administracijai ar savininkams nėra galimybės kontroliuoti įrašų tikrumą. Prašome prisiminti, kad mes negalime peržiūrėti visų parašytų žinučių ir nesame atsakingi už turinį parašytą šiame forume. Mes negarantuojame, kad informacija bus išsami, tiksli ar naudinga. Parašytos žinutės išreiškia požiūrį, ir ne tik autoriaus požiūrį į šį forumą, jo personalą, ar šio forumo savininką. Kiekvienas, kuris mano, kad paskelbtas pranešimas yra nepriimtinas, yra raginamas nedelsiant pranešti šio forumo administratoriui ir/ar moderatoriui. Administracija ar forumo savininkas turi teisę pašalinti nepageidaujamą turinį, per pagrįstą laiko tarpą, jeigu nustatoma, kad pašalinimas yra būtinas. Tai yra neautomatizuotas darbas, tačiau, prašome suprasti, kad ne visada yra įmanoma ištrinti ar redaguoti tam tikras žinutes iš karto vienu metu. Ši politika taip pat taikoma ir narių profilio informacijai.

Jūs patys esate atsakingi už turinį, kurį parašėte savo žinutėse. Taip pat, jūs sutinkate atlyginti žalą ne tik šio forumo savininkams, bet ir susijusių tinklapių savininkams, administracijai ir dukterinėms įmonėms. Šio forumo savininkai taip pat pasilieka teisę atskleisti jūsų tapatybę arba bet kokią kitą susijusią informaciją, surinktą forume ir pateikti oficialų skundą ar teisinį ieškinį, bet kokiu atveju jei tai susiję su Jūsų naudojimusi šiuo forumu.

Jūs turite galimybę, kada prisiregistruosite, pasirinkti savo vartotojo vardą. Mes siūlome Jums pasirinkti atitinkamą vardą. Su šiuo vartotojo vardu, kuriuo priregistravote, Jūs sutinkate niekada neatskleisti savo slaptažodžio jokiam kitam asmeniui išskyrus administracijai, dėl Jūsų saugumo ir/ar tapatybės nustatymui. Jūs taip pat sutinkate NIEKADA nenaudoti kito asmens paskyros bet kokiu atveju. Taip pat mes LABAI rekomenduojame naudoti unikalų ir sunkiai atspėjamą slaptažodį, kad išvengtumėte paskyros vagystės.

Kai Jūs prisiregistruosite ir prisijungsite prie šio forumo, Jūs galėsite užpildyti savo profilio anketą. Tai Jūsų atsakomybė pateikti švarią ir tikslią informaciją. Forumo savininkas arba administracijos komanda gali nuspręsti, kad pateikta informacija yra įžeidžianti ar vulgari. Tokio pobūdžio informacija gali būti ištrinta be išankstinio pranešimo. Gali būti taikomos atitinkamos sankcijos.

Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas įrašas, iš kurio IP adreso jį įrašėte yra užregistruotas dėl to, kad būtų galima esant reikalui jus užblokuoti ar, jei Jūsų interneto tiekėjas susisiekė - pateikti prašomą informaciją. Tai gali būti tik tuo atveju, jei nusižengiate pagrindiniams šio susitarimo taisyklėms.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad programinė įranga įdeda slapuką (tekstinį failą), kuriame yra patalpinta informacija (tokios kaip jūsų vartotojo vardas ir slaptažodis). Tai TIK tam, kad jūs liktumėte prisijungę (ar atsijungę). Programinė įranga nerenka ir nesiunčia jokios kitos informacijos į Jūsų kompiuterį.